Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 2 DEFINITIES

In deze voorwaarden zijn de volgende termen gedefinieerd:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de producten van de Klant, digitale inhoud en/of diensten in verband met een contract op afstand worden verkregen en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten worden verleend door Roquebrun of door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen die derde partij en Roquebrun;
 2. Periode van afkoeling: de periode waarin de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Klant: elke persoon of entiteit die met Roquebrun wordt verbonden, ongeacht of het ondernemer is of niet;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die gericht is op de regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Opslag medium: elk hulpmiddel, met inbegrip van e-mail, dat de Klant of Roquebrun in staat stelt informatie op te slaan die aan hem persoonlijk is gericht, op een wijze die toekomstige raadpleging of het gebruik ervan gedurende een periode voldoende is voor het doel waarvoor het bestemd is, en die de onveranderde reproductie van de opgeslagen informatie toestaat;
 8. Recht van intrekking: de mogelijkheid van de klant om binnen de afkoelingsperiode het contract te ontbinden;
 9. Contract op afstand: een overeenkomst tussen Roquebrun en de Klant in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten waarbij tot aan het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of gedeeld gebruik wordt gemaakt van een of meer communicatiemiddelen op afstand;
 10. Standaard herroepingsformulier: Het in bijlage I opgenomen Europees standaardformulier. Het formulier hoeft niet te worden ingediend indien de Klant geen recht tot herroeping heeft met betrekking tot zijn bestelling;
 11. Middelen voor communicatie op afstand: Middelen die gebruikt kunnen worden om een contract te sluiten, zonder dat de Klant en Roquebrun daarvoor elkaar in dezelfde kamer dienen te ontmoeten.

  Artikel 3 TOEPASSINGSGEBIED
 12. Deze algemene voorwaarden (hierna „Voorwaarden” genoemd) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van promoties, orders en overeenkomsten van Roquebrun en op alle overeenkomsten op afstand tussen Roquebrun en de Klant.
 13. Het accepteren van een promotie of het plaatsen van een order impliceert dat de klant instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en het privacybeleid. Door het aanvinken van het daarvoor bestemde vakje verklaart en garandeert de klant dat hij de Voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen.
 14. Alle rechten en aanspraken die tot Roquebrun heeft, zoals vervat in deze Voorwaarden of in andere contracten, worden eveneens gelden eveneens voor tussenpersonen en andere derde partijen die in opdracht van Roquebrun zijn ingeschakeld;
 15. Voordat het contract op afstand wordt gesloten, zal de tekst van deze Voorwaarden ter beschikking van de Klant worden gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Roquebrun aangeven hoe de Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd en dat de Voorwaarden op verzoek van de klant zo snel mogelijk en gratis worden toegezonden.
 16. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, geldt dat in afwijking van de vorige alinea, en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking van de Klant wordt gesteld, zodat de Klant deze gemakkelijk op een opslagmedium kan opslaan. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Roquebrun aangeven waar de Voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd en gedownload voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten en dat op verzoek van de klant de Voorwaarden zo snel mogelijk en gratis zullen worden toegezonden.
 17. Indien naast deze algemene voorwaarden specifieke producten- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het vierde en vijfde lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing. In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden, gelden voor de klant altijd de voor hem of haar meest gunstige bepaling.
 18. Indien een contract mondeling wordt gesloten, komt het contract pas tot stand op het moment dat de koper een schriftelijke bevestiging van de order heeft gestuurd.
 19. Roquebrun kan de Voorwaarden eenzijdig wijzigen en deze wijzigingen gelden ook voor bestaande overeenkomsten, waarbij bij wijzigingen gedurende de periode van een aanbod tot aan het sluiten van de overeenkomst de voor de klant meest gunstige voorwaarden van toepassing zijn. De aangepaste voorwaarden zijn gratis beschikbaar op aanvraag.
 20. Het herroepingsrecht zoals vastgesteld in artikel 6 e.v. van de Voorwaarden is niet van toepassing op een Klant die geen consument is. Een consument is een persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep.
 21. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden en de Engelse tekst geldt de Nederlandse tekst.

 

ARTIKEL 4 ­DE AANBIEDING

 1. Indien een aanbod van een beperkte duur is of aan voorwaarden is onderworpen, zal dit uitdrukkelijk in het aanbod worden vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd voor een zo juist mogelijke beoordeling van het aanbod door de Klant. Als Roquebrun foto's gebruikt, zijn deze een ware weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend voor Roquebrun.
 3. Elk aanbod bevat de informatie voor de Klant met betrekking tot zijn rechten en verplichtingen met betrekking tot de acceptatie van het aanbod.

 

Artikel 5 DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst wordt gesloten – onder de voorwaarden van lid 4 van dit artikel, op het moment dat de Klant het aanbod aanvaardt en voldoet aan de toepasselijke voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt Roquebrun onmiddellijk de ontvangst van de elektronische aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Roquebrun is bevestigd, kan de Klant het contract ontbinden.
 3. Indien het contract elektronisch wordt gesloten, zal Roquebrun passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de elektronische overdracht van gegevens te verzekeren en zal zorgen voor een veilige webomgeving. Als de Klant elektronisch kan betalen, zal Roquebrun passende veiligheidsmaatregelen nemen.
 4. Roquebrun mag binnen de geldende juridische kaders onderzoeken of de Klant in staat is om zijn betalingsverplichtingen te vervullen, evenals alle feiten en factoren die belangrijk zijn voor een verantwoorde sluiting van de overeenkomst op afstand. Indien Roquebrun op basis van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet te sluiten, is hij gerechtigd een order of verzoek te weigeren of daaraan bijzondere voorwaarden te stellen.
 5. Roquebrun stuurt bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat de Klant het op een toegankelijke duurzame gegevensdrager kan opslaan:
  1. het bezoekadres van Roquebrun waar de Klant klachten kan indienen;
  2. de voorwaarden waaronder en hoe de Klant gebruik kan maken van het herroepingsrecht, of een duidelijke verklaring over de uitsluiting van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over bestaande service en garanties na verkoop;
  4. de prijs, inclusief alle belastingen op het product, de dienst of de digitale inhoud; in voorkomend geval de leveringskosten; en de regelingen voor betaling, levering of uitvoering van het contract;
  5. de voorwaarden voor de beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een looptijd van meer dan een jaar heeft of onbepaald is;
  6. Als de Klant een herroepingsrecht heeft, het standaardherroepingsformulier.
 6. In geval van een duur overeenkomst is de bepaling in de vorige alinea alleen van toepassing op de eerste levering.

 

ARTIKEL 6 RECHT VAN ONTBINDING

 1. De Klant kan een contract met betrekking tot de aankoop van een product tijdens een afkoelingsperiode van veertien dagen zonder enige reden ontbinden. Roquebrun kan de Klant vragen naar de reden van terugtrekking, maar kan de Klant niet verplichten deze te noemen.
 2. De afkoelingsperiode begint op de dag nadat de Klant of namens deze een derde, niet zijnde de vervoerder, het product heeft ontvangen, of:
  1. Als de Klant meerdere producten heeft besteld in dezelfde order: de dag waarop de Klant, of namens hem een derde, het laatste product heeft ontvangen. Roquebrun kan een bestelling van verschillende producten met verschillende levertijden weigeren, mits de Klant hiervan vóór het bestelproces duidelijk op de hoogte is.
  2. Indien de levering van een product uit verschillende zendingen of delen bestaat: de dag waarop de klant of namens hem een derde de laatste zending of stuk heeft ontvangen;
  3. In het geval van overeenkomsten voor regelmatige levering van producten over een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of namens hem een derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

ARTIKEL 7  VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT GEDURENDE DE AFKOELINGSPERIODE

 1. Gedurende deze periode behandelt de Klant het product en de verpakking ervan met zorg. Hij zal het product alleen uit de verpakking halen of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen vaststellen. Het uitgangspunt is dat de Klant het product zo behandeld en inspecteert zoals hij zou doen in een winkel.
 2. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het resultaat is van een manier van omgang met het product dat verder gaat dan toegestaan in lid 1 van dit artikel.
 3. De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien Roquebrun hem niet heeft geïnformeerd vóór of bij het sluiten van de overeenkomst over alle verplichte informatie over het herroepingsrecht.

 


 

Artikel 8  UITOEFENING VAN HET RECHT VAN INTREKKING DOOR DE KLANT EN DE KOSTEN

 1. Als de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, meldt hij dit binnen de afkoelingsperiode met behulp van het modelformulier voor herroeping of schriftelijk op een andere ondubbelzinnige manier aan Roquebrun.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien dagen na de kennisgeving bedoeld in lid 1, stuurt de Klant het product terug, of levert hij het af aan (een vertegenwoordiger van) Roquebrun. Dit is niet nodig als Roquebrun heeft aangeboden om het product op te halen. De Klant heeft rekening gehouden met de termijn voor het terugzenden van het product als hij het product verstuurd voordat de wachttijd is verstreken.
 3. De Klant stuurt het product terug met toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en overeenkomstig de redelijke en duidelijke instructies van Roquebrun.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 5. De Klant draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Indien Roquebrun niet heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen of indien Roquebrun aangeeft dat hij zelf de kosten zal dragen, draagt de Klant de kosten niet.
 6. Indien de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, worden alle bijkomende contracten automatisch opgeheven.

 

ARTIKEL 9  VERPLICHTINGEN VAN ROQUEBRUN TIJDENS INTREKKING

 1. Indien Roquebrun de opzegging door de Klant elektronisch toestaat, stuurt hij onverwijld een ontvangstbevestiging van deze kennisgeving.
 2. Roquebrun zal alle betalingen van de Klant, met inbegrip van eventuele leveringskosten voor het geretourneerde product, zonder vertraging, maar binnen veertien dagen na de dag waarop de Klant de intrekking meldt, terug betalen. Tenzij Roquebrun aanbiedt om het product op te halen, mag hij wachten met de terugbetaling tot hij de geretourneerde goederen heeft ontvangen of tot het moment dat de Klant kan bewijzen dat hij het product heeft teruggegeven, afhankelijk van welke gebeurtenis zich eerder voordoet.
 3. Roquebrun betaalt het verschuldigde bedrag terug op dezelfde wijze van betaling die de Klant gebruikte, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
 4. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering, is Roquebrun niet verplicht om de extra kosten voor de duurdere methode terug te betalen.

 

ARTIKEL 10 UITSLUITINGSRECHT VAN INTREKKING

Roquebrun kan de volgende goederen en diensten van het herroepingsrecht uitsluiten, maar alleen als Roquebrun dit expliciet in het aanbod of ten minste vóór de sluiting van de overeenkomst vermeldt:

 1. producten of diensten waarvan de prijs onderhevig is aan fluctuaties op de financiële markt waarop Roquebrun geen invloed heeft en die tijdens de wachttijd kunnen optreden;
 2. Producten vervaardigd volgens de specificaties van de Klant, die niet geprefabriceerd zijn en vervaardigd zijn op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk bestemd zijn voor een bepaalde persoon;
 3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. Gesloten producten die niet geschikt zijn om terug te worden gebracht om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan het zegel is verbroken na levering;
 5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk gemengd worden met andere producten.

 

ARTIKEL 11  PRIJS

 1. Gedurende de geldigheidsperiode zoals vermeld op de aanbieding  van de producten en/of diensten wordt vermeld, worden de prijzen van de producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van wetswijzigingen.
 2. In afwijking van lid 1 heeft Roquebrun het recht prijsverhogingen vast te stellen die niet het gevolg zijn van wetswijzigingen.
 3. Wanneer Roquebrun een vastgestelde prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogt, mag de Klant de overeenkomst ontbinden.

 

ARTIKEL 11A  VALUTA

 1. Alle genoemde prijzen voor aangeboden goederen en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, mogelijke belastingen of andere vergoedingen, tenzij anders vermeld of bepaald.
 2. Als de prijs in een vreemde valuta is, zal de waarde in deze vreemde valuta nooit meer zijn dan de gelijkwaardige prijs in Euros op het moment van aanvaarding van de order.

 

ARTIKEL 11B ­INCORRECT PRIJS

Als de website van Roquebrun duidelijk onjuiste prijzen noemt als gevolg van een softwarefout of een menselijke fout, behoudt Roquebrun zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. De Klant heeft altijd de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden in een dergelijk geval. De Klant wordt per e-mail geïnformeerd over de onjuiste prijs.


ARTIKEL 12 NAKOMING OVEREENKOMST

Roquebrun garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan het contract, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen inzake betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en aan de bestaande wettelijke bepalingen en/of voorschriften op de datum van de sluiting van de overeenkomst. Indien overeengekomen kan Roquebrun ook garanderen dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

ARTIKEL 13 ­VERVOER EN UITVOERING

 1. Roquebrun zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het ontvangen en uitvoeren van orders voor producten en bij het beoordelen van aanvragen voor het verlenen van diensten.
 2. De plaats van levering is het adres dat de Klant aan Roquebrun heeft voorgelegd.
 3. Onder voorbehoud van wat hierover in artikel 4 van deze Voorwaarden staat, aanvaardt Roquebrun orders binnen dertig dagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering wordt vertraagd of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk aan de Klant wordt geleverd, wordt de Klant hiervan binnen dertig dagen na de bestelling op de hoogte gebracht. De Klant in dit geval het recht om het contract te beëindigen zonder een sanctie en met het recht op een eventuele vergoeding.
 4. Na ontbinding in overeenstemming met het vorige lid, zal Roquebrun de Klant terugbetalen met het betaalde bedrag onverwijld.
 5. Het risico van schade en/of verlies van producten ligt bij Roquebrun tot het moment van levering aan de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. De genoemde leveringsperioden worden geschat en gebaseerd op de beschikbaarheid van goederen en typische leveringsperiodes. Alle producten worden verzonden namens en op het risico van de Klant.
 7. Elke Klant is verantwoordelijk voor invoerrechten, vergoedingen en belastingen die in zijn land van toepassing zijn. De Klant vergoedt Roquebrun voor elke wet inzake invoerrechten die door het land van bestemming worden opgelegd.
 

ARTIKEL 14  DUUROVEREENKOMSTEN: DUUR, BEËINDIGING EN HERNIEUWING

Beëindiging:

De Klant kan een voor onbepaalde tijd gesloten contract dat tot doel heeft de regelmatige levering van producten of diensten, op elk moment conform de toepasselijke beëindigingsregels en kennisgeving met een opzegtermijn van ten hoogste één maand beëindigen.
De klant kan een contract voor bepaalde tijd dat tot doel heeft de regelmatige levering van producten of diensten op elk moment tegen het einde van overeengekomen looptijd conform de toepasselijke regels voor beëindiging en  kennisgeving van ten hoogste één maand opzeggen.
Vernieuwing:

Een contract voor een bepaalde periode, dat zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of verlengd voor een bepaalde duur.
Een contract voor een bepaalde periode, dat zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten of diensten, kan alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de Klant op elk moment met een kennisgeving van ten hoogste één maand kan annuleren.
Duur:

Indien een overeenkomst een looptijd van meer dan een jaar heeft, kan de Klant de overeenkomst met een maand opzegging opzeggen, tenzij annulering vóór het einde van de overeengekomen termijn onredelijk is.

ARTIKEL 15  BETALING

 1. Betaling dient binnen veertien dagen na de datum van de factuur voor verzending in Nederland en binnen een termijn van twintig dagen na de datum van de factuur voor verzending buiten Nederland te geschieden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. In geval van betaling per bank is het betalingsbedrag de datum waarop de bankrekening van Roquebrun wordt gecrediteerd.
 3. Indien vooruitbetaling wordt overeengekomen, kan de Klant geen beroep doen op een recht op de uitvoering van zijn bestelling voordat de voorgeschreven aanbetaling is gedaan.
 4. De Klant is verplicht onjuistheden in betalingsgegevens onverwijld aan Roquebrun te melden.
 5. Indien een Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, krijgt de Klant een termijn van veertien dagen om de verschuldigde betaling uit te voeren. Na deze termijn van veertien dagen heeft Roquebrun recht op buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten zijn gelijk aan die genoemd in de staffel incassokosten zoals die voorkomt op de site rechtspraak.nl:

 https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/paginas/staffel-buitengerechtelijke-incassokosten.aspx

ARTIKEL 16 KLACHTEN PROCEDURE

Indien de Klant een klacht heeft over geleverde goederen, kan de Klant via het contactformulier contact opnemen met de klantenservice Roquebrun.
Roquebrun streeft ernaar:

 1. Klachten zo snel mogelijk te behandelen;
 2. de Klant te informeren binnen welke termijn een klacht wordt opgelost;
 3. de Klant te informeren over de status van zijn klacht.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke korte termijn worden gemeld nadat de klacht is geconstateerd. Meldingen moeten een volledige en duidelijke beschrijving van de klacht bevatten.
Roquebrun reageert binnen een termijn van veertien dagen vanaf de dag van ontvangst op de ingediende klacht. Indien een klacht een voorzienbare langere termijn van verwerking nodig heeft, antwoordt Roquebrun binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht met een ontvangstbevestiging en een verwachte termijn waarbinnen een uitgebreider antwoord kan worden verwacht.
De Klant moet Roquebrun een periode van ten minste vier weken geven om klachten onderling op te lossen.


ARTIKEL 17  GESCHILLEN

Nederlandse recht is van toepassing op deze Voorwaarden en op elke overeenkomst met Roquebrun, behalve in geval dwingend nationaal recht anders bepaald.

Alle geschillen die rechtstreeks of indirect uit een overeenkomst met Roquebrun kunnen voortvloeien, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Op overeenkomsten tussen Roquebrun en een Klant waarover in een andere EU-lidstaat wordt beslist, is het Nederlandse recht uitsluitend van toepassing, ongeacht de vraag welke wet op de contractuele relatie tussen partijen van toepassing is .
De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd om te oordelen over een geschil dat uit een specifieke juridische relatie is voortgekomen, ongeacht of partijen al dan niet in een EU-lidstaat zijn gevestigd.


ARTIKEL 18 CONVERSIEBEPALING EN INTERPRETATIE

Indien een of meer bepalingen in deze Voorwaarden juridisch ongeldig lijken, blijven de resterende Voorwaarden van kracht. De partijen zullen onderling discussiëren over ongeldige bepalingen en zullen ervoor zorgen dat een wettelijk geldige vervangende bepaling wordt opgesteld die zoveel mogelijk overeenstemt met het doel van de te vervangen bepaling.
Deze Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op contracten tussen Roquebrun en Klanten. Indien Roquebrun betrekking heeft op twee of meer voorwaarden, wordt voor alle genoemde voorwaarden een aanvaarding van de Klant bedoeld.
In geval van strijdigheid met andere voorwaarden zijn deze Voorwaarden uitsluitend van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse voorwaarden en de Engelse vertaling zijn in het Koninkrijk der Nederlanden de Nederlandse voorwaarden van toepassing en buiten het Koninkrijk der Nederlanden de voorwaarden in de Engelse taal.


ARTIKEL 19 AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als diagnostisch of therapeutisch advies en/of op een andere manier als vervanging voor medisch advies. Roquebrun is niet aansprakelijk voor de werkzaamheid van producten, de inhoud van bijgevoegde folders door fabrikanten, informatieve teksten, beschrijvingen van behandelingsmethoden en andere beschrijvingen op de website, noch garanties kunnen worden verleend. Roquebrun geeft geen juridisch en/of medisch advies en verleent geen medische en/of diagnostische diensten. Als een klant vertrouwd op de juistheid van de verstrekte informatie op of via de website, dan handelt hij volledig op eigen risico en kosten.
Noch Roquebrun, noch een van haar eigenaren, managers, bestuurders, medewerkers, vertegenwoordigers, partners, adverteerders of gelieerde bedrijven is verantwoordelijk voor onjuiste, onnauwkeurige, onvolledige of misleidende informatie op de website en/of verstrekt tijdens het betalingsproces.
Elke Klant zal Roquebrun volledig schadeloosstellen en vergoeden in geval van verliezen, kosten of schade (met inbegrip van redelijke kosten voor advocaten, deskundigen of andere redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit, bestaan als gevolg van of verbonden op welke manier dan ook om:

1. Het niet voldoen door de klant aan deze Voorwaarden;
2. niet-geautoriseerd of onrechtmatig gebruik van de website door de Klant;
3. Een onjuiste interpretatie van feiten op de website;
4. Vorderingen van andere personen of entiteiten dan Roquebrun en de klant die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website door de Klant.


VIRUSSEN, HACKING EN ANDERE STRAFBARE FEITEN

Het is strikt verboden om misbruik te maken van de website door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. Bovendien is het verboden om toegang te krijgen tot de website, de server waarop de website is opgeslagen of een server, computer of database die met de website verbonden is zonder toestemming. De hiervoor genoemde handelingen zijn een strafbaar feit en Roquebrun doet aangifte van dergelijke delicten aan de bevoegde instanties. Roquebrun zal de identiteit van de klant aan de hiervoor genoemde instanties vermelden. In een van de hierboven genoemde gevallen eindigt het recht van de Klant om de website te gebruiken onmiddellijk.

Roquebrun is nooit aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een uitgevoerde Ddos of andere aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat computersystemen infecteert, computer software, data of ander materiaal dat door eigendomsrecht wordt beschermd als gevolg van het gebruik maken van zijn website of het downloaden van materialen van de website of enige andere daarmee verbonden website.


ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN ROQUEBRUN

Roquebrun is de Vennootschap onder Firma van Sophie Hennekens en Chiara Bakker, gevestigd aan de Wolfsenstraat 6, 2064 XL Spaarndam 

Emailadres: info@roquebrun-tan.com

Geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer: 82832366
BTW-identificatienummer: NL862620958B01